با ما تماس بگیرید

026-36309454
026-36309479   

گواهینامه ها و افتخارات

1. اخذ تاییدیه طرح از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بعنوان اولین سازنده دستگاههای سیل القایی در ایران
2. عضو انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران